Sechestrul asigurător reprezintă o măsură asigurătorie care constă în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile ale debitorului. Această măsură se aplică indiferent dacă bunurile se află în posesia debitorului sau a unui terţ. Scopul principal al sechestrului asigurător este de a garanta că bunurile vor fi disponibile pentru valorificare odată ce creditorul obţine un titlu executoriu.

Sechestrul Asigurător. Condiții pentru înființare

Sechestrul asigurător poate fi instituit în diferite circumstanţe, în funcţie de starea creanţei. Există trei situaţii principale:

a) Creanţa constatată în scris și exigibilă

Conform articolului 953 alineatul (1) din Codul de procedură civilă, în cazul unei creanţe constatate în scris și care este exigibilă, sechestrul asigurător poate fi solicitat dacă există o cerere de chemare în judecată deja intentată. În această situaţie, instanţa poate solicita depunerea unei cauţiuni de către creditor.

b) Creanţa neconstatată în scris și exigibilă

Potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, în situaţia unei creanţe care nu este constatată în scris, dar este exigibilă, creditorul trebuie să demonstreze că a intentat o acţiune în justiţie și să depună o cauţiune reprezentând jumătate din valoarea creanţei.

c) Creanţa constatată în scris și neexigibilă

În conformitate cu alineatul (3) al articolului 953, sechestrul asigurător poate fi aprobat chiar şi pentru o creanţă neexigibilă, în anumite circumstanţe. Acestea includ situaţii în care debitorul a afectat garanţiile acordate creditorului sau nu a respectat promisiunea de a furniza astfel de garanţii. De asemenea, se ia în considerare riscul ca debitorul să evite urmărirea judiciară sau să îşi risipească averea. Totuşi, sunt necesare și îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alineatul (1).

Procedura de înființare a sechestrului asigurător

Competenţa de a soluţiona o cerere de sechestru asigurător aparţine instanţei care judecă cazul în primă instanţă. Conform articolului 954 din Codul de procedură civilă, creditorul nu este obligat să specifice bunurile pe care doreşte să se instituie sechestrul.

Emiterea încheierii executorii

Procesul de emitere a unei încheieri executorii în legătură cu sechestrul asigurător este o procedură rapidă, desfăşurată în camera de consiliu, fără citarea părţilor. Instanţa stabileşte valoarea maximă a bunurilor sechestrate, suma cauţiunii necesare şi termenul pentru depunerea acesteia. O decizie în această privinţă poate fi amânată pentru maximum 24 de ore, iar motivarea trebuie să fie completată în cel mult 48 de ore de la pronunţare.

Consecințele nedepunerii cauțiunii

Dacă cauţiunea nu este depusă în termenul stabilit, sechestrul asigurător este desfiinţat de drept, aşa cum se precizează articolul 956 din Codul de procedură civilă. Aceasta se face printr-o încheiere definitivă și fără citarea părţilor.

Apelul împotriva hotărârii prin care s-a admis instituirea sechestrului asigurator

Hotărârea privind sechestrul asigurător pot fi contestate prin apel, în termen de cinci zile de la comunicare, la instanţa ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă, cu citarea părţilor într-un termen scurt, iar pronunţarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, urmată de motivare în maximum 48 de ore, conform articolului 954 alineatul (4) din Codul de procedură civilă.

Recursul împotriva hotărârii prin care s-a admis instituirea sechestrului asigurator

În situaţiile în care competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul, aşa cum se menţionează în articolul 959 din Codul de procedură civilă.


Întrebări frecvente

1. Ce este sechestrul asigurător?

Sechestrul asigurător este o măsură asigurătorie care constă în indisponibilizarea bunurilor mobile sau imobile ale debitorului, fie că se află în posesia acestuia sau a unui terţ. Scopul principal al sechestrului asigurător este de a asigura disponibilitatea bunurilor pentru valorificare, odată ce creditorul obţine un titlu executoriu.

2. În ce condiții poate fi instituit sechestrul asigurător pentru o creanță constatată în scris și exigibilă?

Sechestrul asigurător pentru o creanță constatată în scris și exigibilă poate fi solicitat dacă există deja o cerere de chemare în judecată intentată. În această situație, instanța poate solicita depunerea unei cauțiuni de către creditor.

3. Cum se procedează dacă creanța nu este constatată în scris dar este exigibilă?

Dacă creanța este exigibilă dar nu constatată în scris, creditorul trebuie să demonstreze că a intentat o acțiune în justiție și să depună o cauțiune reprezentând jumătate din valoarea creanței pentru a obține sechestrul asigurător.

4. Este posibil să se instituie sechestrul asigurător pentru o creanță constatată în scris dar neexigibilă?

Da, sechestrul asigurător poate fi aprobat și pentru o creanță constatată în scris dar neexigibilă, în anumite circumstanțe, precum afectarea garanțiilor acordate creditorului sau nerespectarea promisiunii de a furniza garanții.

5. Care este procedura de înființare a sechestrului asigurător?

Competența de a soluționa o cerere de sechestrul asigurător aparține instanței care judecă cazul în primă instanță. Emiterea încheierii executorii se realizează rapid, în camera de consiliu, fără citarea părților.

6. Ce se întâmplă dacă cauțiunea nu este depusă la timp?

Dacă cauțiunea nu este depusă în termenul stabilit de instanță, sechestrul asigurător este desființat de drept, conform procedurii stabilite de articolul 956 din Codul de procedură civilă.

7. Cum poate fi contestată hotărârea privind sechestrul asigurător?

Hotărârea privind sechestrul asigurător poate fi contestată prin apel în termen de cinci zile de la comunicare, la instanța ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgență și pronunțarea se poate amâna cu maximum 24 de ore.

8. Care este calea de atac în cazul în care competența de primă instanță aparține curții de apel?

În aceste situații, calea de atac împotriva unei hotărâri privind sechestrul asigurător este recursul, conform articolului 959 din Codul de procedură civilă.

9. Ce rol are sechestrul asigurător în protejarea drepturilor creditorului?

Sechestrul asigurător servește la protejarea drepturilor creditorului prin asigurarea că bunurile debitorului vor fi disponibile pentru valorificare, odată ce acesta obține un titlu executoriu, prevenind astfel risipirea sau ascunderea bunurilor.

10. Cum se stabilește valoarea bunurilor supuse sechestrului asigurător?

Valoarea maximă a bunurilor supuse sechestrului asigurător este stabilită de instanța care emite încheierea executorie, împreună cu suma cauțiunii necesare și termenul pentru depunerea acesteia. Această evaluare trebuie efectuată rapid pentru a nu întârzia procedura.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.


Tags