În conformitate cu Codul Civil, intermedierea este operațiunea prin care un intermediar efectuează fapte materiale și nu încheie acte juridice. Acesta are rolul de a pune în legătură un client cu un terț, în vederea încheierii unui contract. Intermediarul este un auxiliar independent al comerciantului și nu este prepusul părților intermediate. Diferența dintre intermediar și reprezentant constă în faptul că intermediarul nu este împuternicit să încheie acte juridice în numele și pe seama clientului său.

Puterile Intermediarului

Intermediarul are dreptul de a negocia și de a stabili toate elementele esențiale ale unui contract sau ale unei afaceri, dar nu are puterea de a încheia actul juridic în numele și pe seama clientului său. Prin urmare, pentru a încheia actul juridic, intermediarul trebuie să primească o împuternicire specială în acest sens. În cazul în care intermediarul este împuternicit cu puterea de reprezentare, acesta poate încheia actul juridic în numele și pe seama clientului.

Obligațiile Intermediarului

Obligația principală a intermediarului este de a informa clientul cu privire la avantajele și oportunitățile încheierii contractului intermediat, cu condiția de a nu prejudicia interesele clientului în mod culpabil. Intermediarul trebuie să depună toate diligențele pentru a facilita încheierea actului juridic și a pune față în față părțile implicate.

Drepturile Intermediarului

Principalele drepturi ale intermediarului includ remunerația pentru serviciile prestate, restituirea cheltuielilor efectuate și compensarea prejudiciilor suferite. Intermediarul are dreptul la o remunerație numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale.

Remunerarea intermediarului. Potrivit dispozițiilor art. 2.097 C. civ., intermediarul are dreptul la o remunerație din partea clientului numai în cazul în care contractul intermediat se încheie ca urmare a intermedierii sale. În lipsa unei convenții specifice sau a unor prevederi legale, remunerația intermediarului se va stabili în conformitate cu practicile anterioare sau cu uzanțele existente între profesioniști pentru astfel de contracte. Potrivit art. 1431 din Legea nr. 71/2011, dreptul la acțiune pentru stabilirea cuantumului remunerației se prescrie odată cu dreptul la acțiunea pentru plata acesteia.

Pentru a facilita încasarea remunerației, intermediarul are dreptul de a primi informații de la client cu privire la încheierea contractului intermediat. Obligația de a comunica intermediarului încheierea actului intermediat este reglementată de art. 2.101 C. civ., conform căruia clientul trebuie să informeze intermediarul în termen de maximum 15 zile de la încheierea acestuia, sub sancțiunea dublării remunerației, în absența unei clauze contrare.

Codul civil reglementează și situația în care există mai mulți intermediari implicați în aceeași operațiune de intermediere. Astfel, conform art. 2.099 C. civ., în cazul în care intermedierea este realizată de mai mulți intermediari, fiecare dintre aceștia are dreptul la o cotă egală din remunerația stabilită global, cu excepția situațiilor în care contractul de intermediere prevede altfel.

Restituirea cheltuielilor. Intermediarul are dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate în legătură cu intermedierea, dacă acest lucru este expres stipulat în contract (art. 2.098 C. civ.). Chiar dacă Codul civil nu prevede în mod explicit, în cazul în care intermediarul suferă prejudicii, clientul este obligat să acopere aceste prejudicii în întregime.

Aplicații practice ale intermedierii

Una dintre cele mai comune aplicații ale intermediarilor este intermedierea în tranzacțiile imobiliare. Agenții imobiliari desfășoară o activitate veritabilă de intermediere, având ca obiect mijlocirea perfectării actelor juridice referitoare la imobile. Rolul agenților imobiliari constă în prezentarea detaliilor despre imobil și preț către părți, fără a încheia actul de vânzare-cumpărare în numele uneia dintre părți. În schimb, ei facilitează comunicarea între părți și îi ajută să încheie contractul de vânzare-cumpărare.

Intermedierea în tranzacțiile imobiliare este doar una dintre numeroasele aplicații practice ale intermediarilor. Aceștia pot fi implicați în diverse domenii, cum ar fi intermedierea în încheierea contractelor comerciale, intermedierea în tranzacțiile financiare sau intermedierea în încheierea contractelor de asigurare.

Concluzie

Intermediarii joacă un rol important în operațiunile juridice, facilitând încheierea contractelor între părți. Cu toate că nu au puterea de a încheia acte juridice în numele și pe seama clienților lor, intermediarii depun eforturi considerabile pentru a aduce părțile împreună și a facilita încheierea acordurilor. Remunerația intermediarilor este condiționată de realizarea actului juridic intermediat, iar aceștia au dreptul la restituirea cheltuielilor efectuate și la compensarea prejudiciilor suferite.

În practică, intermediarii sunt implicați într-o varietate de activități, cum ar fi intermedierea în tranzacțiile imobiliare, comerciale, financiare și de asigurare. Aceștia joacă un rol crucial în facilitarea și eficientizarea procesului de încheiere a contractelor.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.