Contractul de societate presupune ca două sau mai multe persoane să se oblige reciproc să colaboreze pentru a desfășura o anumită activitate și să contribuie la aceasta prin aporturi bănești, în bunuri, în cunoștințe specifice sau prestații, având drept scop împărțirea beneficiilor ce ar putea rezulta. Acesta este consacrat de articolul 1881 alin. 1 din Codul civil.

Părțile care încheie un contract de societate pot fi, în esență, orice persoane fizice sau juridice. Dispozițiile Codului civil privind contractul de societate sunt considerate dreptul comun în domeniul societăților. Totuși, diferitele forme de societăți, în funcție de forma, natura sau obiectul lor de activitate (cum ar fi societățile comerciale), sunt reglementate printr-un cadru juridic specific, astfel cum este stipulat de art. 1887 alin. 1 și 2 din Codul civil.

Potrivit art. 1888 din Codul civil, societățile pot fi clasificate ca: simple, în participație, în nume colectiv, în comandită simplă, cu răspundere limitată, pe acțiuni, în comandită pe acțiuni, cooperative și alte tipuri de societate, reglementate în mod specific de lege. Este demn de menționat că dintre aceste forme, Codul civil reglementează exclusiv societățile fără personalitate juridică, adică societatea simplă și asocierea în participație.

În privința societăților comerciale, acestea se supun dispozițiilor legii speciale, iar dispozițiile art. 1881-1889 din Codul civil sunt aplicabile doar în mod supletiv. Potrivit art. 139 alin. 1 din Legea nr. 71/2011, societățile civile constituite conform Codului civil din 1864 pot fi transformate în orice formă de societate stipulată de Codul civil sau de alte legi, cu respectarea prevederilor legale. Actele încheiate sub reglementările anterioare rămân supuse legii în vigoare la momentul încheierii lor.

Contractul de societate. Caracteristici

Contractul de societate prezintă mai multe caracteristici juridice esențiale, cum ar fi:

 • Natura multilaterală sau bilaterală: De obicei, contractul de societate este multilateral, dar poate fi și bilateral, în situația în care este încheiat între doi asociați. Fiecare asociat se obligă să aducă aportul său (fie în bani, bunuri, prestații sau cunoștințe specifice) și să contribuie la suportarea pierderilor proporțional cu participarea la distribuția beneficiului, conform art. 1881 alin. 2 din Codul civil.
 • Titlul oneros și caracterul lucrativ: Societatea este un contract cu titlu oneros, fiecare dintre ascociați urmărind beneficiul sau economia rezultată. Este important de menționat că asociatul nu va primi o contraprestație directă de la ceilalți societari, ci va participa la distribuția veniturilor realizate de societate.
 • Natura comutativă: Contractul de societate este comutativ, ceea ce înseamnă că părțile își cunosc obligațiile și dimensiunea acestora încă din momentul încheierii contractului.
 • Executare succesivă: Durata este un element esențial al contractului de societate. Potrivit art. 1885 din Codul civil, dacă nu se prevede altfel în contract, durata societății este nedeterminată.
 • Caracterul consensual: Societatea este, în esență, un contract consensual, adică poate fi încheiată prin simplul acord de voință al părților.
 • Reglementarea în Codul civil: Contractul de societate este reglementat de Codul civil, care reprezintă dreptul comun în domeniul societăților. Cu toate acestea, există și reglementări speciale pentru anumite forme de societăți.
 • Intuitu personae: Societatea simplă are un caracter intuitu personae, ceea ce înseamnă că persoana asociatului este esențială în încheierea, executarea și încetarea contractului de societate.
 • Existența sau lipsa personalității juridice: Un contract de societate poate fi încheiat fie cu personalitate juridică, fie fără.

Caracteristicile contractului de societate simplă

Contractul de societate simplă prezintă o particularitate semnificativă: lipsa personalității juridice, conform art. 1892 alin. 1 C. civ. Deși la o primă vedere aceasta poate părea o limitare, este important de subliniat că absența personalității juridice este strict legată de natura contractului de societate simplă și nu de esența acestuia. Este esențial să înțelegem că personalitatea juridică nu reprezintă întotdeauna un beneficiu pentru asociați.

Societatea simplă are posibilitatea de a dobândi personalitate juridică fără a fi dizolvată. Acest lucru se realizează prin actul de modificare a contractului de societate, unde asociații indică forma juridică a societății și aliniază toate clauzele la dispozițiile legale aplicabile noii entități, conform art. 1892 alin. 2 C. civ. Este esențial de menționat că, odată cu dobândirea personalității juridice, atât asociații, cât și noua entitate vor răspunde în mod solidar pentru toate datoriile anterioare acestei schimbări.

Articolul 1893 C. civ. extinde definiția societăților simple, includând aici și societățile care, deși supuse înmatriculării conform legii, au rămas neînmatriculate, precum și societățile de fapt. Aceasta din urmă se referă la situația în care o societate cu deficiențe la înființare a operat o perioadă înainte de remedierea acestor probleme sau de anularea ei.

În ceea ce privește domeniul de aplicare, contractul de societate simplă este frecvent întâlnit în societățile profesionale cu caracter lucrativ, care se supun unor forme de constituire mai puțin complexe comparativ cu societățile comerciale.

Utilitatea contractului de societate simplă 

Deși aplicabilitatea contractului de societate simplă este mai restrânsă comparativ cu societățile comerciale, nu putem nega importanța sa în materie contractuală. Contractul de societate simplă este eficient în situații precum:

 • Asocierea mai multor avocați sau notari în societăți civile profesionale, conform legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și legii nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale.
 • Asocierea mai multor arhitecți în vederea constituirii unei societăți profesionale, în baza legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect.
 • Crearea de societăți profesionale medicale prin asocierea mai multor medici, potrivit legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății.
 • Constituirea societăților profesionale de psihologi, în conformitate cu Legea nr. 213/2004.

Condiții de validitate pentru contractul de societate simplă

Pentru ca un contract de societate simplă să fie considerat valid, acesta trebuie să îndeplinească anumite condiții. Pe lângă condițiile generale prevăzute de art. 1179 C. civ., există și condiții speciale:

 • Aporturile trebuie să fie puse în comun.
 • Trebuie să existe o participare la beneficii și pierderi.
 • Există o necesitate de afectio societatis, adică o intenție reală de a înființa o societate simplă.

Capacitatea părților.

Pentru ca asociații să poată încheia un contract în mod valid, aceștia trebuie să aibă capacitatea de a efectua acte de dispoziție. Această capacitate este esențială atât pentru clauza de aport, prin care se transferă dreptul de proprietate sau de folosință asupra unor bunuri, cât și pentru celelalte obligații care presupun participarea la o comunitate de persoane și interese și asumarea riscului de eventuale pierderi.

Consimțământul asociaților.

Pentru a fi valid, consimțământul părților trebuie să fie exprimat de o persoană cu discernământ, cu intenția clară de a produce efecte juridice, să fie exteriorizat și neviciat.

Obiectul societății.

Obiectul societății trebuie să fie determinat și licit, respectând ordinea publică și bunele moravuri, conform art. 1882 alin. 2 C. civ. Se referă la totalitatea operațiunilor efectuate de societate, precum și la prestațiile la care se obligă asociații. Este important de menționat că aceste „operațiuni” și „prestații” ale asociaților au caracter lucrativ.

Scopul contractului de societate simplă.

Scopul este, în esență, acela de a împărți beneficiile sau de a se folosi de economiile posibile, conform art. 1881 C. civ. Cu toate acestea, este important de subliniat că scopul societății simple constă în obținerea de „câștiguri” în raport cu calitatea și cantitatea aporturilor.

Forma contractului.

Contractul de societate simplă se poate constitui prin simplul acord de voință al părților (solo consensu) și nu este condiționat de formalități speciale pentru a fi valid, potrivit art. 1890 C. civ.

Nulitățile contractului de societate simplă.

Nulitatea poate rezulta fie din nerespectarea condițiilor de validitate, fie din încălcarea unor dispoziții imperative specifice. Este esențial de înțeles că nulitatea poate fi acoperită și nu va fi constatată sau declarată dacă cauza nulității a fost înlăturată înainte de judecarea cazului în fond.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.