Contractul de mandat este definit ca un contract prin care o parte, cunoscută sub denumirea de mandatar, se angajează să încheie unul sau mai multe acte juridice în numele și pe seama celeilalte părți, numită mandant. Această definiție clară și concisă stabilește cele două părți principale ale contractului de mandat: mandantul, care poate fi o persoană fizică sau juridică, și mandatarul, care, de asemenea, poate fi o persoană fizică sau juridică.

Un aspect esențial relevat de această definiție este că mandatul are ca obiect încheierea unuia sau mai multor acte juridice de către mandatar, cu efecte directe în patrimoniul mandantului. Acest lucru implică o responsabilitate semnificativă pentru mandatar, deoarece el poartă riscul actelor juridice încheiate în numele mandantului.

OBLIGAȚIA DE LOIALITATE ÎN CONTRACTUL DE MANDAT

Contractul de mandat impune mandatarului o „obligație de loialitate,” ceea ce înseamnă că el trebuie să urmărească exclusiv interesul mandantului în toate acțiunile sale. Această obligație reprezintă un pilon fundamental al contractului de mandat și asigură că mandatarul acționează în mod corespunzător în numele mandantului.

CLASIFICAREA CONTRACTULUI DE MANDAT

Un criteriu important este scopul pentru care este încheiat mandatul:

-mandat cu titlu gratuit

Acest tip de mandat presupune că mandatarul se angajează să încheie acte juridice în numele mandantului fără a primi o contraprestație în schimb.

-Mandat cu titlu oneros

În acest caz, mandatarul primește o contraprestație în schimbul obligației sale de a încheia acte juridice în numele mandantului.

Un alt criteriu important se referă la reprezentarea mandantului în actele juridice:

-Mandat cu reprezentare

Mandatarul are puterea de a încheia acte juridice în numele mandantului. Această putere poate rezulta din lege, dintr-un act juridic sau dintr-o hotărâre judecătorească.

-Mandat fără reprezentare

Mandatarul încheie actele juridice pe seama mandantului, dar în nume propriu, asumându-și obligațiile față de terți care decurg din aceste acte.

În plus, contractul de mandat poate fi clasificat în funcție de sferele actelor juridice pe care mandatarul este autorizat să le încheie:

-Mandat general

Acesta permite mandatarului să efectueze doar acte de conservare și administrare.

-Mandat special

Mandatarul este împuternicit expres pentru a încheia o singură operație juridică sau anumite tipuri de acte de dispoziție, cum ar fi înstrăinarea sau grevarea.

FORMA CONTRACTULUI DE MANDAT

În ceea ce privește forma contractului, acesta poate fi exprimat fie în mod scris, sub forma unui mandat expres, fie verbal, sub forma unui mandat tacit. Mandatul expres presupune existența unui înscris, în timp ce mandatul tacit este acordat verbal, fără a lăsa îndoială cu privire la voința mandantului de a împuternici mandatarul să încheie acte juridice.

CARACTERE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT

a) Contractul de mandat este considerat un contract consensual.

Acest lucru înseamnă că pentru a fi valabil încheiat, nu este necesară o formă specifică sau solemnitate. Simplul acord de voință între mandant și mandatar este suficient pentru a crea și valida contractul de mandat. Cu toate acestea, este important de menționat că, în practică, încheierea sub formă scrisă a mandatului este adesea recomandată pentru a evita neînțelegerile ulterioare. În plus, contractul de mandat poate fi încheiat și sub formă verbală.

b) În principiu, contractul de mandat este un contract cu titlu gratuit.

Codul civil instituie o prezumție de gratuitate atunci când acesta este încheiat între două persoane fizice. Cu toate acestea, același text de lege stabilește și că mandatul poate avea un caracter oneros în cazul în care implică desfășurarea unei activități profesionale sau comerciale.

c) Contractul de mandat este sinalagmatic sau unilateral

Caracterul unui contract de mandat poate varia în funcție de conținutul și scopul său. Atunci când contractul implică obligații reciproce ale ambelor părți, este considerat un contract sinalagmatic. Pe de altă parte, atunci când contractul nu implică obligații reciproce, ci doar obligații din partea mandatarului, este considerat un contract unilateral.

d) Contractul de mandat este intuitu personae

Un alt element definitoriu al contractului de mandat este caracterul său intuitu personae. Acesta înseamnă că contractul se încheie în considerarea unei anumite persoane, mandantul având încredere în mandatar în mod specific. Această încredere este esențială la încheierea contractului de mandat și poate determina alegerea unui anumit mandatar în detrimentul altuia.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.