Vânzarea cu grămada

Conform  Codul civil, vânzarea cu grămada are ca obiect bunuri generice caracterizate prin o cantitate determinată în bloc, iar prețul este stabilit global, nu pe unitate de măsură. De exemplu, se poate vinde întreaga cantitate de fân rezultată de pe o suprafața determinată. În această situație, contractul de vânzare-cumpărare se încheie atunci când bunurile și prețul au fost determinate, chiar dacă bunurile nu au fost încă livrate și prețul nu a fost încă plătit. Astfel, este similar cu o „vânzare pură și simplă”. Proprietatea asupra bunurilor se transferă odată cu acordul de voință al părților, iar riscul de pierdere accidentală revine cumpărătorului în calitate de noul proprietar.

Vânzarea după greutate, număr sau măsură

Potrivit Codul civil, „dacă mărfurile nu sunt vândute cu grămada, ci după greutate, număr sau măsură, lucrurile vândute rămân sub răspunderea și pericolul vânzătorului până când vor fi cântărite, numărate sau măsurate”. Această varietate de vânzare-cumpărare are ca obiect bunuri generice.

Pentru a identifica cantitatea de bunuri vândute și a stabili prețul, este necesară cântărirea, numărarea sau măsurarea cantității vândute din lot. De exemplu, se poate vinde o cantitate de 500 de oi, la prețul de 500 lei/bucată. Contractul se încheie atunci când părțile au convenit asupra bunului și prețului, dar transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc numai după ce acestea au fost individualizate din lot prin cântărire, numărare sau măsurare. De la momentul individualizării, cumpărătorul va suporta riscurile de pierdere a bunurilor. În cazul în care pierderea este accidentală, cumpărătorul va fi responsabil pentru pierdere în calitatea sa de proprietar.

Vânzarea pe încercate

Potrivit  Codul civil, „vânzarea făcută pe încercate este întotdeauna considerată condiționată până la finalizarea încercării”. Această varietate de vânzare-cumpărare este întotdeauna încheiată sub o condiție suspensivă, adică condiția ca bunul să fie testat de către cumpărător.

Scopul încercării este de a stabili dacă bunul corespunde destinației sale, determinată fie de natura bunului, fie de acordul părților. Este important de menționat că rezultatul încercării nu este la latitudinea cumpărătorului de a decide subiectiv (de exemplu, invocând faptul că nu-i place produsul), ci trebuie să fie rezultatul unei constatări obiective privind caracteristicile care fac ca bunul să nu fie total sau parțial adecvat destinației sale. Contractul se încheie odată cu acordul de voință al părților, dar transferul dreptului de proprietate se va produce numai după ce rezultatul pozitiv al încercării a fost constatat. Prin urmare, până la îndeplinirea condiției, vânzătorul rămâne proprietarul bunului. Riscul pierderii accidentale a bunului revine vânzătorului, deoarece vânzarea sub condiție suspensivă nu transferă dreptul de proprietate decât după îndeplinirea condiției.

Vânzarea unei moșteniri

Vânzarea unei moșteniri reprezintă o formă a contractului de vânzare-cumpărare reglementată de Codul civil. Aceasta este cunoscută și sub denumirea de vânzare a drepturilor succesorale.

Obiectul acestei vânzări constă în întregul patrimoniu succesorale ca universalitate, inclusiv drepturile și obligațiile corelative, sau într-o cotă-parte indiviză asupra unei universalități în cazul existenței mai multor moștenitori. Este important de menționat că, în cazul în care moștenitorul legal sau testamentar vinde bunuri succesorale privite ca obiecte individuale (nu întregul patrimoniu succesoral sau o fracțiune din acesta), vânzarea va fi supusă regulilor generale ale vânzării-cumpărării și nu regulilor speciale ale vânzării unei moșteniri. De exemplu, dacă un legatar cu titlu particular vinde un apartament (obiect al dreptului său succesorale) la suma de 100 milioane de lei, acesta reprezintă o vânzare-cumpărare simplă și nu o vânzare a unei moșteniri.

Vânzarea unei moșteniri este posibilă numai după deschiderea moștenirii. O moștenire ne-deschisă nu poate fi înstrăinată, nici chiar cu consimțământul persoanei despre a cărei moștenire este vorba, deoarece ar putea suscita dorința de moarte a acelei persoane. Nulitatea absolută este sancțiunea nerespectării acestor dispoziții.

FAQ

Ce este vânzarea cu grămada și cum funcționează?

Vânzarea cu grămada este o varietate de contract de vânzare-cumpărare în care bunurile sunt caracterizate printr-o masă determinată în bloc, iar prețul este stabilit global, nu pe unitate de măsură. Contractul se încheie atunci când bunurile și prețul au fost determinate, iar proprietatea asupra bunurilor se transferă odată cu acordul de voință al părților.

Care sunt caracteristicile vânzării după greutate, număr sau măsură?

Vânzarea după greutate, număr sau măsură presupune ca obiect al contractului bunuri generice dintr-un lot determinat. Pentru a individualiza cantitatea de bunuri vândute și a stabili prețul, este necesară cântărirea, numărarea sau măsurarea acestora. Contractul se încheie atunci când părțile au convenit asupra bunului și prețului, iar transferul dreptului de proprietate are loc după individualizarea bunurilor.

Ce este vânzarea pe încercate și cum funcționează?

Vânzarea pe încercate este o formă de contract de vânzare-cumpărare încheiată sub condiție suspensivă. Aceasta presupune ca bunul să fie testat de către cumpărător sau de un reprezentant al acestuia, în vederea verificării conformității cu destinația sa. Contractul se încheie odată cu acordul de voință al părților, iar transferul dreptului de proprietate are loc după obținerea unui rezultat pozitiv al încercării.

Ce este vânzarea cu pact de răscumpărare și care sunt consecințele sale?

Vânzarea cu pact de răscumpărare presupune că vânzătorul își rezervă dreptul de a recumpăra bunul vândut într-un termen stabilit, restituind cumpărătorului prețul și cheltuielile. Această formă de vânzare a fost declarată nulă deoarece adesea ascundea împrumuturi cu dobânzi excesive garantate de bunul vândut. În caz de nulitate, cumpărătorul recâștigă bunul, iar vânzătorul este obligat să restituie suma împrumutată împreună cu dobânzile legale.

Care sunt caracteristicile vânzării unei moșteniri?

Vânzarea unei moșteniri este o formă de contract de vânzare-cumpărare reglementată de Codul civil. Aceasta poate avea ca obiect întregul patrimoniu succesorale sau o fracțiune din acesta. Vânzarea unei moșteniri se poate realiza numai după deschiderea moștenirii. Vânzătorul este obligat să predea cumpărătorului bunurile succesorale și este responsabil pentru garanția calității sale ca moștenitor. Cumpărătorul va prelua și datoriile și sarcinile moștenirii, care trec asupra sa în principiu.

    Răzvan Petrea – avocat Timișoara

    Programează o întâlnire cu un avocat

    Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.

    Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare

    Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem.