Motivele acțiunii în anulare

În sistemul juridic, acțiunea în anulare reprezintă singura cale de atac împotriva unei hotărâri arbitrale. Acest proces are ca scop desființarea hotărârii și poate fi inițiat doar pe baza unor motive clare și specifice prevăzute de articolului 608 din Codul de procedură civilă. Aceste motive sunt următoarele:

a) Litigiul nu era susceptibil de soluţionare pe calea arbitrajului. Acțiunea în anulare poate fi introdusă atunci când litigiul în cauză nu era unul susceptibil de soluționare prin arbitraj.

b) Absența sau ineficiența convenției de arbitraj. Dacă hotărârea arbitrală a fost emisă fără existența unei convenții de arbitraj valide sau pe baza unei convenții nule sau inoperante, aceasta poate fi desființată prin acțiune în anulare.

c) Neconformitatea constituiri tribunalului arbitral. Dacă tribunalul arbitral nu a fost constituit în conformitate cu prevederile convenției de arbitraj, hotărârea poate fi anulată pe calea acțiunii în anulare.

d) Neprezentarea la termen și îndeplinirea necorespunzătoare a procedurii de citare. Atunci când una dintre părți nu a fost prezentă la termenul stabilit pentru dezbateri și procedura de citare nu a fost realizată în mod legal, hotărârea arbitrală poate fi desființată.

e) Depășirea termenului arbitrajului și invocarea caducității. Dacă hotărârea a fost pronunțată după expirarea termenului arbitrajului prevăzut de articolul 567, iar cel puțin una dintre părți a declarat că dorește să invoce caducitatea, iar părțile nu au fost de acord cu continuarea judecății conform articolului 568 alineatele (1) și (2), aceasta poate fi anulată.

f) Pronunțarea asupra unor aspecte ca nu s-au cerut sau acordarea de prea mult. Hotărârea arbitrală poate fi desființată în situația în care tribunalul arbitral s-a pronunțat asupra unor aspecte care nu au fost solicitate sau a acordat mai mult decât s-a cerut.

g) Deficiențe în conținutul hotărârii. Dacă hotărârea arbitrală nu cuprinde dispozitivul și motivele, nu indică data și locul pronunțării sau nu este semnată de arbitri, aceasta poate fi desființată prin acțiune în anulare.

h) Încălcarea ordinii publice, a bunelor moravuri sau a dispozițiilor imperative ale legii. Hotărârea arbitrală poate fi anulată dacă aceasta contravine principiilor de ordine publică, bunelor moravuri sau dispozițiilor imperative ale legii.

i) Neconstituționalitatea legii sau a unei dispoziții legale. În cazul în care Curtea Constituțională declară neconstituțională legea, ordonanța sau o dispoziție legală invocate în hotărârea arbitrală, acțiunea în anulare poate fi exercitată pentru a solicita desființarea acesteia.

Gruparea motivelor acțiunii în anulare

Motivele acțiunii în anulare pot fi grupate în următoarele categorii:

a) Absența, nulitatea sau ineficacitatea convenției de arbitraj

Această categorie se referă la situațiile în care convenția de arbitraj este absentă, nulă sau ineficientă, iar hotărârea arbitrală a fost emisă în aceste condiții.

b) Organizarea și funcționarea tribunalului arbitral

Motivele din această categorie se referă la aspecte legate de constituirile și funcționarea tribunalului arbitral care nu corespund prevederilor convenției de arbitraj.

c) Neconformitatea procedurii de judecată

Această categorie se referă la situațiile în care procedura de judecată nu a fost realizată în conformitate cu normele arbitrajului.

d) Neconformitatea hotărârii cu exigențele legale

Motivele din această categorie se referă la situațiile în care hotărârea arbitrală nu îndeplinește exigențele legale, indiferent de aspectele discutate în cadrul litigiului.

De remarcat este faptul că nici unul din motive nu vizează greşita judecată, în fapt sau în drept

Procedura acțiunii în anulare

Pentru a dovedi motivele de anulare, numai înscrisurile pot fi aduse ca probe noi. Părțile nu pot renunța prin convenția arbitrală la dreptul de a introduce acțiunea în anulare împotriva hotărârii arbitrale. Renunțarea la acest drept se poate face doar după pronunțarea hotărârii arbitrale.

Termenul în care se poate exercita acțiunea în anulare este de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale. În cazul în care a fost formulată o cerere pentru lămurire, îndreptare sau completare a hotărârii conform articolului 604 din Codul de procedură civilă, termenul începe să curgă de la data comunicării hotărârii sau, după caz, de la încheierea prin care cererea a fost soluționată.

Competența de soluționare a acțiunii în anulare

Competența de soluționare a acțiunii în anulare revine Curții de Apel în circumscripția căreia a avut loc arbitrajul. În cazul în care motivul acțiunii în anulare se bazează pe neconstituționalitatea legii sau a unei dispoziții legale, termenul pentru introducerea acțiunii este de 3 luni de la publicarea deciziei Curții Constituționale în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Suspendarea executării hotărârii arbitrale

Suspendarea executării hotărârii arbitrale atacate prin acțiunea în anulare poate fi dispusă de către instanța judecătorească conform articolului 612 din Codul de procedură civilă. Instanța se va pronunța asupra cererii de suspendare prin încheiere, care poate fi contestată prin recurs.

Procedura în fața instanței

Curtea de Apel va judeca acțiunea în anulare în completul prevăzut de lege pentru judecata în primă instanță. Părțile sunt obligate să întocmească întâmpinarea, . Consecințele anulării hotărârii sunt reglementate de articolul 613 C.pr.civ.

În cazul în care acțiunea în anulare este admisă, Curtea de Apel va anula hotărârea arbitrală și va proceda în funcție de următoarele situații:

  • Dacă motivele anulării se încadrează în categoria prevăzută de articolul 608 alineatele (1) literele a), b) și e), cauza va fi trimisă spre judecată instanței competente pentru a fi soluționată în conformitate cu legea.
  • În celelalte cazuri prevăzute de articolul 608 alineatul (1), cauza poate fi trimisă spre rejudecare tribunalului arbitral dacă cel puțin una dintre părți solicită acest lucru în mod expres.
  • În situația în care litigiul este în stare de judecată și nu se încadrează în celelalte categorii menționate mai sus, Curtea de Apel va pronunța o hotărâre în fond, în limitele convenției arbitrale. Dacă pentru a decide în fond este necesară administrarea de noi probe, curtea va pronunța mai întâi hotărârea de anulare și apoi hotărârea asupra fondului. În cazul în care părțile au convenit expres ca litigiul să fie soluționat de către tribunalul arbitral în echitate, Curtea de Apel va soluționa cauza în echitate.
  • Hotărârile Curții de Apel pronunțate conform alineatului (3) sunt supuse recursului.

Întrebări frecvente

  1. Ce reprezintă acțiunea în anulare a hotărârilor arbitrale? Răspuns: Acțiunea în anulare este o procedură legală prin care o parte contestă o hotărâre arbitrală și solicită desființarea sau anularea acesteia.
  2. Care sunt motivele pentru care se poate depune o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale? Răspuns: Există mai multe motive pentru care o hotărâre arbitrală poate fi contestată prin acțiune în anulare, cum ar fi: lipsa unei convenții de arbitraj valide, nerespectarea procedurii arbitrale, decizia arbitrală contravine ordinei publice sau legilor imperative, sau dacă hotărârea a fost pronunțată după expirarea termenului de arbitraj.
  3. Care sunt pașii procesuali într-o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale? Răspuns: Procesul de acțiune în anulare implică etape precum depunerea cererii de acțiune în anulare, argumentarea motivelelor, administrarea de probelor și judecarea cauzei de către instanța competentă.
  4. Ce se întâmplă dacă acțiunea în anulare este admisă? Răspuns: Dacă acțiunea în anulare este admisă, hotărârea arbitrală poate fi anulată sau desființată. Instanța va decide asupra consecințelor specifice, care pot include trimiterea cauzei spre judecată instanței competente sau rejudecarea cauzei de către tribunalul arbitral.
  5. Există un termen limită pentru a depune o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale? Răspuns: Da, există un termen limită pentru a depune o acțiune în anulare a unei hotărâri arbitrale. De regulă, acest termen este de o lună de la data comunicării hotărârii arbitrale, cu excepția situațiilor în care a fost formulată o cerere de lămurire, îndreptare sau completare a hotărârii.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.

 


Tags