Importanța Fișelor de post și a Regulamentului de ordine interioară

Întrucât legislația din anul 2021 a adus schimbări privind posibilitatea companiilor mici de a nu întocmi un Regulament de Ordine Interioară sau fișe de post, este important să atragem atenția asupra importanței acestor documente în ceea ce privește abaterile și sancțiunile disciplinare.

Ce reprezintă răspunderea disciplinară?

Răspunderea disciplinară este declanșată de săvârșirea unei abateri disciplinare. Această răspundere are un caracter contractual, rezultând din faptul că încheierea unui contract de muncă implică subordonarea ierarhică ca o condiție obiectivă a organizării și eficienței muncii. Deoarece subordonarea ierarhică derivă din încheierea contractului individual de muncă, acesta reprezintă, în același timp, fundamentul juridic al autorității organelor de conducere de a aplica sancțiuni disciplinare.

Elementele răspunderii disciplinare

Pentru a avea loc o răspundere disciplinară, trebuie să existe o abatere disciplinară și o sancțiune aplicată abaterii disciplinare.

Abaterile disciplinare. Abaterea disciplinară este o faptă legată de muncă și constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către angajat, prin care acesta încalcă normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și ordinele și dispozițiile  conducătorilor ierarhici. Abaterea disciplinară este condiția necesară și suficientă pentru declanșarea răspunderii disciplinare, care se manifestă prin aplicarea sancțiunilor disciplinare.

Sancțiunile pentru abaterile disciplinare. Sancțiunile disciplinare sunt măsuri de constrângere prevăzute de lege, cu un caracter educativ pronunțat, care se aplică angajaților care au săvârșit abateri disciplinare. Aceste măsuri se aplică persoanelor aflate într-o relație juridică de muncă, reglementată de normele dreptului muncii, care, prin semnarea contractului individual de muncă, au consimțit să se supună regulilor disciplinare stabilite în cadrul entității. Sancțiunile disciplinare pot afecta executarea contractului de muncă sau, în cel mai grav caz, pot duce chiar la desfacerea acestuia. Ele reprezintă măsuri specifice dreptului muncii, derivate din executarea contractului de muncă și au consecințe numai asupra contractului de muncă, fără a afecta alte drepturi ale angajaților.

Angajatorul stabilește sancțiunea disciplinară în funcție de gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de către salariat, având în vedere următoarele aspecte: a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită; b) gradul de vinovăție al salariatului; c) consecințele abaterii disciplinare; d) comportamentul general al salariatului în serviciu; e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Anularea sancțiunilor disciplinare

Sancțiunea disciplinară este anulată automat în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatul nu primește o nouă sancțiune disciplinară în acest interval de timp. Radierea sancțiunii disciplinare se constată printr-o decizie scrisă emisă de angajator. În cazul aceleiași sancțiuni disciplinare, se poate aplica doar o singură sancțiune. Amenzile disciplinare sunt interzise.

Elementele abaterilor disciplinare

Elementele abaterilor disciplinare includ:

 1. Obiectul abaterii disciplinare – prejudicierea relațiilor sociale de muncă și încălcarea regulilor disciplinare specifice fiecărui angajator (reglementate și protejate atât la nivel general prin lege, cât și la nivel specific prin contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă, regulamentul intern, ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici).
 2. Latura obiectivă – reprezintă o faptă legată de muncă, o faptă care intră în sfera ilicitului contractual și disciplinar.
 3. Subiectul abaterii disciplinare – poate fi doar un salariat sau un ucenic care dobândește această calitate prin încheierea unui contract individual de muncă sau a unui contract de ucenicie la locul de muncă.
 4. Latura subiectivă – se referă la gradul de vinovăție, deoarece acesta este un aspect important în aplicarea sancțiunii disciplinare.

Tipuri de sancțiuni disciplinare

Angajatorul poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare de către salariat:

 1. Avertismentul scris: constă într-o notificare formală adresată salariatului în legătură cu abaterea disciplinară săvârșită.
 2. Retrogradarea din funcție: presupune retrogradarea salariatului la o funcție inferioară, însă cu menținerea salariului corespunzător funcției respective, pentru o perioadă care nu depășește 60 de zile.
 3. Reducerea salariului de bază: constă în diminuarea salariului de bază pe o perioadă de 1-3 luni cu un procentaj de 5-10%.
 4. Reducerea salariului de bază și/sau a indemnizației de conducere: implică diminuarea salariului de bază și/sau a indemnizației de conducere pe o perioadă de 1-3 luni cu un procentaj de 5-10%.
 5. Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă: reprezintă încetarea contractului de muncă ca urmare a săvârșirii unei abateri disciplinare grave.

În cazul în care există reglementări speciale în cadrul unor profesii, aprobate prin lege specială, se va aplica regimul sancționator prevăzut de acestea.

Pentru alegerea sancțiunii disciplinare potrivite, angajatorul va lua în considerare gravitatea abaterii disciplinare, circumstanțele în care fapta a fost săvârșită, gradul de vinovăție al salariatului, consecințele abaterii disciplinare, comportamentul general al salariatului în serviciu și eventualele sancțiuni disciplinare anterioare suferite de acesta.

Concluzie

Răspunderea disciplinară reprezintă un aspect important în cadrul relațiilor de muncă. Abaterile disciplinare pot atrage sancțiuni disciplinare aplicate de angajator, care au ca scop educarea și menținerea unui climat de disciplină în cadrul organizației. Documentele precum Regulamentul de Ordine Interioară, fișele de post și contractul individual de muncă reprezintă instrumente esențiale pentru a reglementa aceste aspecte.

Întrebări frecvente

 1. Care sunt elementele necesare pentru ca o abatere să fie considerată disciplinară? Pentru ca o faptă să fie considerată o abatere disciplinară, trebuie să îndeplinească următoarele elemente: a) Să fie legată de muncă și să încalce normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și ordinele și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici. b) Să fie săvârșită cu vinovăție de către angajat, adică să existe intenție sau neglijență din partea acestuia.
 2. Ce tipuri de sancțiuni disciplinare pot fi aplicate salariaților? În cazul săvârșirii unei abateri disciplinare, angajatorul poate aplica următoarele sancțiuni disciplinare: a) Avertismentul scris: o notificare formală adresată salariatului în legătură cu abaterea disciplinară săvârșită. b) Retrogradarea din funcție: retrogradarea salariatului la o funcție inferioară, cu menținerea salariului corespunzător, pentru o perioadă limitată. c) Reducerea salariului: diminuarea salariului de bază sau a indemnizațiilor pentru o anumită perioadă. d) Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă: încetarea contractului de muncă ca urmare a săvârșirii unei abateri disciplinare grave.
 3. Ce documente trebuie să prevadă procedura de sancționare în cazul abaterilor disciplinare? Documentele care trebuie să prevadă procedura de sancționare în cazul abaterilor disciplinare sunt: a) Statutul de personal; b) Regulamentul intern al companiei, care poate conține reguli specifice și sancțiuni disciplinare; c) Contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil.
 4. Ce se întâmplă cu o sancțiune disciplinară după o anumită perioadă de timp? Conform legii, o sancțiune disciplinară se radiază automat în termen de 12 luni de la aplicare, dacă salariatului nu i se aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest interval. Radierea sancțiunii disciplinare se constată prin decizia scrisă a angajatorului.
 5. Cum decide angajatorul sancțiunea disciplinară aplicabilă în funcție de gravitatea abaterii? Angajatorul decide sancțiunea disciplinară aplicabilă în funcție de gravitatea abaterii, având în vedere următoarele aspecte: a) Împrejurările în care fapta a fost săvârșită; b) Gradul de vinovăție al salariatului; c) Consecințele abaterii disciplinare; d) Comportamentul general al salariatului în serviciu; e) Eventualele sancțiuni disciplinare anterioare suferite de salariat.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Obține răspunsurile de care ai nevoie fără a părăsi confortul casei tale.
👉 Descoperă serviciile noastre avocat online aici!

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.