Contractul de locațiune

Contractul de locațiune (închiriere). Noțiune. Caracteristici

Ce  este contractul de locaţiune (închiriere)?

Contractul de locaţiune este acea convenţie juridică prin care o parte, cunoscută sub denumirea de locator, se angajează să asigure celeilalte părţi, numită locatar, folosinţa temporară a unui bun în schimbul unui preţ stabilit, cunoscut sub numele de chirie.

Este esențial să înțelegem diferențele dintre contractul de locaţiune și alte tipuri de contracte. De exemplu, spre deosebire de contractul de vânzare, în cadrul căruia se transmite dreptul de proprietate asupra unui bun, contractul de locaţiune presupune doar transmiterea dreptului de folosinţă. Locatarul beneficiază de fructele bunului nu datorită locaţiunii în sine, ci ca un efect secundar al dreptului de folosință.

Mai mult, conform art. 1.778 din Codul civil, există două categorii principale ale contractului de locaţiune: închirierea, referitoare la bunuri mobile&imobile și arendarea legată de bunuri agricole. Este crucial să menționăm că aceste două tipuri sunt doar subcategorii ale contractului de locaţiune, fiind, de fapt, specii ale acestuia.

Înainte de a semna un contract de locaţiune, părţile implicate pot opta pentru o promisiune unilaterală sau bilaterală de locaţiune, care va fi guvernată de reglementările generale referitoare la contracte.

Caracterele juridice ale contractului de locaţiune

Caracterele juridice ale contractului de locaţiune sunt următoarele:

Contractul de locaţiune este consensual

Contractul de locaţiune se bazează pe acordul ambelor părţi. Deși forma scrisă poate fi solicitată pentru a dovedi existența contractului, nu este necesară pentru validitatea acestuia.

Contractul de locaţiune este bilateral

Contractul de locaţiune creează obligații reciproce. Locatorul trebuie să asigure folosinţa bunului, iar locatarul are datoria de a plăti chirie.

Contractul de locaţiune este cu titlu oneros

Ambele părţi ale contractului de locaţiune vizează obținerea unui beneficiu patrimonial, fie că este vorba despre dreptul de folosință sau despre chirie.

Contractul de locaţiune este comuntativ

Obligațiile fiecărei părți sunt bine definite și cunoscute de la semnarea contractului. Cu toate acestea, există situații în care contractul de locaţiune poate avea un caracter aleatoriu, în special în cazul arendelor supuse variațiilor meteo.

Contractul de locaţiune este cu executare succesivă

Obligațiile din cadrul contractului de locaţiune se realizează pe parcursul timpului, la intervale stabilite.

Contractul de locaţiune este translativ de folosință

Spre deosebire de contractul de vânzare, care presupune transferul de proprietate, contractul de locaţiune presupune doar transferul temporar al dreptului de folosință.

Întrebări frecvente

1. Ce este contractul de locațiune?

Răspuns: Contractul de locațiune este acea convenție juridică prin care o parte, numită locator, se angajează să asigure celeilalte părți, numită locatar, folosința temporară a unui bun în schimbul unui preț stabilit, denumit chirie.

2. Cum se diferențiază contractul de locațiune de contractul de vânzare?

Răspuns: Spre deosebire de contractul de vânzare, unde se transmite dreptul de proprietate asupra unui bun, contractul de locațiune presupune doar transmiterea dreptului de folosință.

3. Ce beneficii obține locatarul în urma unui contract de locațiune?

Răspuns: Locatarul beneficiază de fructele bunului nu datorită contractului de locațiune în sine, ci ca un efect secundar al dreptului de folosință.

4. Câte tipuri principale de contracte de locațiune există conform Codului civil?

Răspuns: Conform art. 1.778 din Codul civil, există două categorii principale ale contractului de locațiune: închirierea, referitoare la bunuri mobile și imobile, și arendarea, legată de bunuri agricole.

5. Ce opțiuni au părțile înainte de a semna un contract de locațiune?

Răspuns: Înainte de a semna un contract de locațiune, părțile pot opta pentru o promisiune unilaterală sau bilaterală de locațiune.

6. Care sunt caracterele juridice ale contractului de locațiune?

Răspuns: Caracterele juridice ale contractului de locațiune sunt: consensual, bilateral, cu titlu oneros, comuntativ, cu executare succesivă și translativ de folosință.

7. Este necesară forma scrisă pentru validitatea contractului de locațiune?

Răspuns: Deși forma scrisă poate fi solicitată pentru a dovedi existența contractului de locațiune, nu este necesară pentru validitatea acestuia.

8. Ce obligații creează contractul de locațiune pentru părți?

Răspuns: Contractul de locațiune creează obligații reciproce: locatorul trebuie să asigure folosința bunului, iar locatarul are datoria de a plăti chirie.

9. Care este principala diferență dintre contractul de vânzare și contractul de locațiune în ceea ce privește drepturile transmise?

Răspuns: Spre deosebire de contractul de vânzare, care presupune transferul de proprietate, contractul de locațiune presupune doar transferul temporar al dreptului de folosință.

10. Când poate avea contractul de locațiune un caracter aleatoriu?

Răspuns: Contractul de locațiune poate avea un caracter aleatoriu, în special în cazul arendelor supuse variațiilor meteo.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Feedbackul tău pe profilul nostru Google Business.