Conform prevederilor noului Cod Civil, prin contractul de întreţinere, o parte se angajează să furnizeze cele necesare pentru întreţinerea și îngrijirea altei părţi sau unui terț desemnat, pentru o durată stabilită în contract sau, în lipsa acesteia, pentru toată durata vieții celui care beneficiază de întreținere.

CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE. CARACTERE JURIDICE

Aprofundând analiza asupra contractului de întreţinere, identificăm următoarele trăsături definitorii:

a) Contractul de întreţinere este solemn, fiind necesară încheierea acestuia în formă autentică pentru a fi valid. Absența formei autentice duce la nulitatea absolută a contractului.

b) Contractul de întreţinere este aleatoriu, deoarece întinderea prestațiilor se bazează pe un eveniment viitor nesigur, precum data decesului beneficiarului.

c) Contractul de întreţinere poate fi comutativ, în situațiile în care este încheiat pentru o perioadă determinată sau gratuit.

d) Caracterul sinalagmatic al contractului de întreţinere intervine atunci când beneficiarul transmite un capital către cel care prestează întreținerea.

e) Contractul de întreţinere poate fi translativ de proprietate, în sensul că prestațiile se oferă în schimbul unor bunuri sau sume de bani, asemănător cu un contract de vânzare.

f) Este un contract cu executare succesivă atipic, subliniind faptul că prestația are un caracter succesiv doar din perspectiva celui care oferă întreținerea.

g) Contractul de întreţinere poate fi revocat în anumite situații. Dacă prin încheierea acestuia, beneficiarul se privează de mijloacele de întreținere legală, el poate fi revocat.

h) Acest contract este încheiat având în vedere calitățile personale ale părților, și de aceea obligația de întreținere este strict personală și netransmisibilă.

CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE. CONDIȚII DE VALIDITATE

Pentru ca contractul de întreţinere să fie valid, părțile trebuie să îndeplinească anumite condiții. Ambele părți, atunci când contractul este încheiat cu titlu oneros, trebuie să aibă capacitatea legală de a încheia acte de dispoziție.

Consimțământul trebuie să fie exprimat liber, fără vicii, și în formă autentică. Persoanele vârstnice trebuie să fie asistate atunci când încheie contractul de întreţinere, conform Legii nr. 17/2000.

În privința obiectului contractului de întreţinere, acesta poate fi privit din perspectiva ambelor părți. Pentru întreținător, obiectul constă în oferirea prestațiilor convenite, iar pentru beneficiar, în transferul de drepturi sau bunuri.

Legat de cauza contractului de întreţinere, se aplică normele generale ale dreptului comun.

DELIMITAREA CONTRACTULUI DE ÎNTREȚINERE DE CONTRACTUL DE VÂNZARE

Determinarea naturii juridice a unui contract se realizează analizând raportul dintre suma plătită ca preț și valoarea bunului înstrăinat, pentru a deduce care este prestația principală. Astfel, dacă prețul depășește jumătate din valoarea bunului vândut, discutăm despre un contract de vânzare, unde prestația principală este prețul. În caz contrar, avem un Contract de întreținere, cu prestația principală reprezentată de întreținere.

Delimitarea contractului de întreținere de contractul de rentă viageră

Există distincții clare între aceste două forme contractuale:

  • În Contractul de întreținere, întreținătorul se obligă să presteze întreținerea, o obligație de a face, în timp ce în cel de rentă viageră, debirentierul se obligă la plata unei rente, o obligație de a da.
  • Mijloacele juridice utilizabile în cazul neexecutării obligației sunt diferite pentru cele două contracte.
  • Întreținerea nu poate fi revendicată de creditori, în timp ce renta viageră poate fi, în principiu, executată silit.
  • Creanța din Contractul de întreținere este personală și intransferabilă, pe când renta viageră poate fi cedată.

Delimitarea contractului de întreținere de contractul de donație cu sarcină

Dacă valoarea estimată a întreținerii ce va fi oferită sau a celei efectiv prestate depășește jumătate din valoarea bunului primit, discutăm despre un Contract de întreținere. În caz contrar, ne referim la un contract de donație cu obligația de a presta întreținere.

EFECTELE CONTRACTULUI DE ÎNTREȚINERE

Obligațiile părții întreținute (creditorului)

Dacă Contractul de întreținere este cu titlu oneros și, în schimbul întreținerii primite, partea întreținută se obligă să transmită un bun, aceasta va avea obligații similare vânzătorului dintr-un contract de vânzare.

Obligațiile întreținătorului (debitorului)

Întreținătorul are ca obligație principală prestarea zilnică a întreținerii. Datorită naturii personale a Contractului de întreținere, moștenitorii părții întreținute nu pot solicita prestații neexecutate în timpul vieții acestuia.

Înlocuirea întreținerii prin rentă

Conform Codului civil, dacă din anumite motive obiective nu se poate continua prestarea sau primirea întreținerii în natură sau dacă întreținătorul decedează și părțile nu ajung la un acord, instanța poate înlocui întreținerea în natură cu o sumă corespunzătoare de bani. Această modificare poate fi solicitată de oricare dintre părți.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ÎNTREŢINERE

Un contract de întreţinere încetează de drept la finalizarea perioadei pentru care a fost stipulat. O excepție notabilă este cazul în care persoana întreţinută decedează înainte de expirarea termenului convenit. Atunci, contractul de întreţinere va înceta automat la data decesului, având întreţinătorul responsabilitatea de a organiza înmormântarea. Este esențial de menționat că decesul întreţinătorului nu generează de la sine încetarea contractului de întreţinere. Astfel, contractul de întreţinere poate continua dacă există moștenitori care acceptă moștenirea, în care intră și obligația de întreținere provenită din contract.

Rezoluţiunea Contractului de întreţinere

Potrivit Codului civil, nerespectarea termenelor privind îndeplinirea obligației de întreţinere poate conduce la rezoluţiunea contractului de întreţinere. Această rezoluţiune se poate invoca în două contexte diferite:

  1. Atunci când acțiunile uneia dintre părți împiedică executarea contractului de întreţinere în conformitate cu normele etice.
  2. Când există o neexecutare nejustificată a obligației de întreținere.

Pentru ambele situații, rezoluţiunea este stabilită exclusiv de instanța de judecată, rezoluțiunea unilaterală nefiind permisă. Eventualele clauze care ar susține contrariul sunt considerate ca și cum nu ar fi fost redactate.

Interesant este faptul că rezoluţiunea contractului de întreţinere nu poate fi invocată pentru motivele care ar justifica înlocuirea întreținerii cu o rentă.

Referitor la subiectul persoanelor care pot cere rezoluţiunea, doctrina juridică specifică faptul că întreținutul, în postura de terț beneficiar al unei stipulații pentru altul, nu are dreptul de a solicita rezoluţiunea contractului de întreţinere. Motivul este că acesta nu face parte din contract și nu ar avea un interes legitim, având în vedere că beneficiul ar reveni în patrimoniul stipulantului. Cu toate acestea, un beneficiar (întreţinutul) care este și moștenitor al întreţinătorului decedat are dreptul să acționeze pentru rezoluţiune, în cazul în care invocă nerespectarea culposă a unei obligații din cadrul contractului de întreţinere.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara

Întrebări frecvente

1. Ce este contractul de întreţinere și care sunt condițiile sale conform noului Cod Civil?

Răspuns: Contractul de întreţinere reprezintă angajamentul unei părți de a furniza întreținere și îngrijire altei părți sau unui terț desemnat, pentru o perioadă stabilită în contract sau pe toată durata vieții beneficiarului. Conform noului Cod Civil, acest contract necesită încheierea în formă autentică pentru a fi valid, iar lipsa acestei forme duce la nulitatea absolută a contractului.

2. Care sunt trăsăturile definitorii ale contractului de întreţinere?

Răspuns: Contractul de întreţinere are mai multe trăsături definitorii. Printre acestea se numără solemnitatea, aleatoriul, posibilitatea de a fi comutativ sau translativ de proprietate, caracterul sinalagmatic și executarea succesivă atipică.

3. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru validitatea contractului de întreţinere?

Răspuns: Pentru ca un contract de întreţinere să fie valid, părțile implicate trebuie să aibă capacitatea legală de a încheia acte de dispoziție, să își exprime consimțământul fără vicii și să respecte forma autentică a înțelegerii. De asemenea, persoanele vârstnice trebuie să fie asistate conform Legii nr. 17/2000.

4. Cum se delimitează contractul de întreţinere de contractul de vânzare?

Răspuns: Delimitarea dintre contractul de întreţinere și cel de vânzare se realizează prin analiza raportului dintre suma plătită ca preț și valoarea bunului înstrăinat. Dacă prețul depășește jumătate din valoarea bunului, vorbim despre un contract de vânzare; în caz contrar, avem de-a face cu un contract de întreținere.

5. Care sunt efectele contractului de întreţinere pentru părțile implicate?

Răspuns: Obligațiile părții întreținute includ transmiterea unui bun în schimbul întreținerii primite, cu obligații similare vânzătorului dintr-un contract de vânzare. Întreținătorul are ca obligație principală prestarea zilnică a întreținerii, iar înlocuirea întreținerii cu o rentă poate interveni conform Codului civil.

6. Cum încetează contractul de întreţinere și în ce cazuri poate fi reziliat?

Răspuns: Contractul de întreţinere încetează la finalizarea perioadei pentru care a fost stabilit, cu excepția cazului în care beneficiarul decedează înainte de termen. Rezoluțiunea poate interveni în cazul nerespectării termenelor privind îndeplinirea obligației de întreținere sau în situații în care acțiunile unei părți împiedică executarea etică a contractului. Respectivele rezoluțiuni sunt stabilite exclusiv de instanța de judecată.

7. Care este diferența dintre contractul de întreţinere și contractul de rentă viageră?

Răspuns: În contractul de întreținere, întreținătorul se obligă să presteze întreținerea, în timp ce în cel de rentă viageră, debirentierul se obligă la plata unei rente. Mijloacele juridice utilizabile în cazul neexecutării obligației sunt diferite pentru cele două contracte, iar creanța din contractul de întreținere este personală și intransferabilă, spre deosebire de renta viageră care poate fi cedată.

8. Ce se întâmplă în cazul în care contractul de întreţinere nu poate fi executat în natură sau dacă una dintre părți decedează?

Răspuns: Conform Codului civil, în situația în care întreținerea nu poate fi continuată în natură sau în caz de deces al unei părți, instanța poate înlocui întreținerea în natură cu o sumă corespunzătoare de bani. Această modificare poate fi solicitată de oricare dintre părți.

9. Cine poate cere rezoluţiunea contractului de întreţinere și în ce situații?

Răspuns: Rezoluţiunea contractului de întreţinere poate fi solicitată în situații în care termenele privind îndeplinirea obligației de întreținere nu sunt respectate sau acțiunile unei părți împiedică executarea etică a contractului. Cererea de rezoluţiune este examinată exclusiv de instanța de judecată, iar rezoluţiunea unilaterală nefiind permisă.

10. Cum este tratată obligația de întreținere în cazul decesului uneia dintre părți?

Răspuns: Dacă întreținătorul decedează, contractul de întreţinere poate continua dacă există moștenitori care acceptă moștenirea, incluzând obligația de întreținere provenită din contract. De asemenea, contractul de întreţinere încetează automat la decesul părții întreţinute, având întreținătorul responsabilitatea de a organiza înmormântarea.

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.