CE ESTE ORDONANȚA DE PLATĂ

Ordonanța de plată reprezintă o procedura simplificată de obținere prin intermediul instanței a unor creanțe certe, lichide și exigibile. Această procedură se bazează pe un înscris necontestat de către părți și asumat prin semnătură. Prin intermediul acestei proceduri, creditorul poate să cheme debitorul în judecată pentru a obține un titlu executoriu (ordonanța de plată) în cazul în care invocă o creanță certă, lichidă și exigibilă, care are ca obiect plata unei sume de bani stabilite prin contract. Aceasta este o metodă mai rapidă și mai puțin costisitoare decât procedura comună.

CONDIȚII PREALABILE PENTRU ORDONANȚA DE PLATĂ

Înainte de a sesiza instanta, creditorul este obligat sa transmita debitorului o somatie ultimativă plată prin care cere sa îi fie platita suma datorata. Somatia poate fi transmisa si personal de catre creditor, in acest caz aceasta trebuie sa fie transmisa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si continut declarat, insa in mod obisnuit aceasta este transmisa prin intermediul unui executor judecatoresc.

CAT TIMP ARE DEBITORUL PENTRU PLATA CREANȚEI, DUPĂ PRIMIREA SOMAȚIEI ULTIMATIVE DE PLATĂ

Debitorul are un termen de 15 zile de la primirea somației ultimative de plată, pentru a efectua plata. Dacă acesta efectuează plata de bună voie, creanța se consideră recuperată iar potențialul litigiu este astfel stins înainte să ajungă în fața unui judecător. Dacă debitorul nu efectuează plata se trece la pasul următor.

ÎNREGISTRAREA CERERII PENTRU EMITEREA UNEI ORDONANȚE DE PLATĂ LA INSTANȚA DE JUDECATĂ

Dacă debitorul nu face plata, creditorul poate formula cererea pentru emiterea unei ordonanțe de plată. Cererea trebuie să conțină elementele de identificare ale părților, suma care reprezintă obiectul creanței, temeiul de fapt și de drept al obligației de plată, termenul la care trebuia făcută plata și orice element necesar pentru determinarea datoriei.

Trebuie indicate dobânzile aferente și modalitate de calcul a acestora.

Cererea trebuie să fie semnată și depusă la instanța care ar fi competentă să soluționeze fondul potrivit procedurii obișnuite, de obicei sediul debitorului dacă contractul nu prevede o jurisdicție specială. La cerere se anexează înscrisurile care atestă cuantumul sumei datorate și orice alte înscrisuri doveditoare ale acesteia.

În mod obligatoriu trebuie atașată dovada comunicării somației către debitor, sub sancțiunea respingerii acesteia ca inadmisibilă. Cererea și actele anexate la aceasta se depun în copie în atâtea exemplare câte părți sunt, plus unul pentru instanță.

DESCRIEREA PROCEDURII ÎN FAȚA INSTANȚEI DE JUDECATĂ

Citarea părților se face conform regulilor procedurilor urgente. Citația va fi înmânată părții cu 10 zile înaintea termenului de judecată. La citația pentru debitor se vor anexa, în copie, cererea creditorului și actele depuse de acesta în dovedirea pretențiilor. În citație se va preciza că debitorul este obligat să depună întâmpinare cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată.

Întâmpinarea debitorului este obligatorie și trebuie depusă la dosar cu cel puțin 3 zile înaintea termenului de judecată. Nedepunerea întâmpinării poate să fie considerată de către instanța de judecată ca fiind o recunoaștere a pretențiilor creditorului. Întâmpinarea nu se comunică reclamantului, el va lua cunoștință de cuprinsul acesteia de la dosarul cauzei.

Ordonanța de plată este o procedură care se judecă cu prioritate și urgență, astfel încât termenul de judecată va fi unul scurt. În situația în care debitorul (pârâtul) nu contestă creanța propriu-zisă este prevăzut și un termen maxim în care trebuie soluționat dosarul, și anume 45 de zile de la introducerea cererii.

Procesul propriu-zis în fața instanței este unul sumar. Decizia va fi luată pe baza documentelor prezentate, precum și a explicațiilor și clarificărilor părților. Nu se pot administra alte probe în afară de înscrisuri. Soluția instanței va fi determinată de poziția debitorului, însă va fi luată în considerare și probele care pot fi administrate în această procedură specială.

Dacă debitorul este de acord să plătească, se va emite o hotărâre de expedient. Hotărârea este definitivă și are valoarea unui titlu executoriu. Dacă debitorul a plătit datoria și creditorul recunoaște acest lucru, instanța va emite o încheiere definitivă prin care va dispune închiderea cauzei.

Dacă debitorul poate contestă datoria, instanța examinează documentele din dosar și explicațiile părților, iar dacă se constată că apărarea debitorului este justificată, va respinge cererea creditorului de emitere a unei ordonanțe ca neîntemeiată. Dacă, ca urmare a verificării cererii pe baza documentelor și a declarațiilor părților, instanța găsește pretențiile justificate, ea emite o Ordonanță de plată, în care se precizează suma și termenul de plată. Dacă doar o parte din pretentii sunt justificate, instanța poate emite ordonanța de plată doar pentru această valoare. Termenul de plată trebuie stabilit de instanță, iar nu poate fi mai mic de 10 zile, dar nici mai mare de 30 de zile de la data comunicării ordonanței (art. 1022 C. pr. civ.).

CALEA DE ATAC: CEREREA ÎN ANULARE, ÎMPOTRIVA ORDONANȚEI DE PLATĂ

Cererea de anulare formulată împotriva Ordonanței de plată, prin care a fost admisă cererea și care conține somația de plată reprezintă o cale specială de atac. Cererea se formulează  în termen de 10 zile de la data comunicării hotărârii. Prin cerere se poate invoca numai nerespectarea cerințelor prevăzute de normele aplicabile Ordonanței de plată și, atunci când este cazul, cauze de stingere a obligației apărute ulterior emiterii ordonanței de plată. Cererea se depune la instanța care a pronunțat somația de plată și se soluționează de un alt complet al aceleiași instanțe, format din 2 judecători.

Răzvan Petrea – avocat Timișoara.


Întrebări frecvente

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.