Începând cu data de 26.11.2022, a intrat în vigoare Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului, care transpuneDirectiva (UE) 2019/1.151 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de modificare a Directivei (UE) 2017/1.132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor şi a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale.

Prin această lege se aduc numeroase modificări, privind organizarea activității ONRC prin instituirea de noi reguli privind organizarea și funcționarea ONRC, câteva modificări ale Legii societăților nr. 31/1990 privind societățile, printre care amintim operațiuni precum fuziunea sau divizarea, majorările de capital sau dizolvarea și lichidarea societăților și chiar modificări privind OUG nr. 44/2004 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale.

Printre noile modificări se numără și accesul online la informațiile privind societățile, inclusiv la informațiile privind societățile înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene prin intermediul sistemului de interconectare a registrelor din statele membre ale Uniunii Europene și chiar existența unui Buletin electronic al registrului comerțului, ca platformă online unde vor fi disponibile anumite înregistrări efectuate prin intermediul ONRC.

Prin acest act normativ au fost abrogate Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, OUG nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului și Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice.

Astfel, Legea nr. 265/2022 odată cu intrarea sa în vigoare aduce următoarele modificări importante:

 1. Reglementarea soluționării cererii de înregistrare în registrul comerțului în termen de o zi lucrătoare de la înregistrarea acesteia
 2. Neacordarea unui al doilea termen de amânare în vederea soluționării dosarului

Înregistrarea cererii la Registrul Comerțului este supusă verificării registratorului, iar în cazul în care acesta constată că dosarul nu este complet sau documentele depuse comportă discuții, acordă un termen de până la 15 zile pentru a se suplini neconformitățile constatate.

Astfel, în situația în care soluționarea cererii a fost amânată, iar solicitantul depune cerere de preschimbare a termenului de soluționare, cererea de preschimbare se va înregistra și va primi termen de soluționare a cererii de înregistrare de o zi lucrătoare, fără a se lua în calcul ziua înregistrării cererii de preschimbare.

La termenul preschimbat acordat în vederea soluționării dosarului, cererea de înregistrare urmează să fie soluționată în baza documentelor depuse la dosar, fără a se mai acorda un alt termen de amânare. Prin urmare dacă cererea de înregistrare este conformă se va admite și se vor efectua mențiunile aferente înregistrării formulate, în caz contrar se va respinge, fără a i se mai putea oferi solicitantului un alt termen de completare a dosarului neconform.

 1. Organizarea statutului registratorului ONRC

Până la intrarea în vigoare a legii, directorul oficiului registrului comerțului soluționa cererile de înregistrare prin rezoluție.

Ulterior acestui moment, respectiv începând cu data de 26 noiembrie 2022, registratorul este cel care va soluționa cererile de înregistrare, prin încheiere, aceasta reprezentând un act de autoritate publică, având forța probantă și forța executorie prevăzută de lege.

Legea definește registratorul ca fiind ,, personalul de specialitate juridică din cadrul ONRC învestit să realizeze serviciul public al controlului de legalitate prealabil înregistrării în registrul comerțului”.

Printre condițiile pe care registratorul trebuie să le îndeplinească, legea enumeră faptul că: acesta trebuie să fie licențiat în drept și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitate juridică, iar ocuparea funcției de registrator se va face prin concurs.

 1. Introducerea Buletinului electronic al registrului comerțului ca platformă online centrală în care sunt disponibile public anumite înregistrări efectuate prin intermediul ONRC
 2. Reglementarea căii de atac împotriva încheierii pronunțate de registrator

Potrivit noii reglementări, împotriva încheierii registratorului se poate formula plângere de către solicitantul cererii de înregistrare sau de către orice altă persoană interesată, în termen de 10 zile calendaristice, termen mai scurt decât dispozițiile legale anterioare.

Termenul de 10 zile curge pentru solicitant, de la data comunicării încheierii (dacă s-a solicitat comunicarea prin poștă sau prin mijloace electronice); de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al Registrului Comerțului (dacă această dată este anterioară comunicării) sau de la data ridicării de la ghișeul Registrului Comerțului sau dacă aceasta nu este ridicată de la ghișeu, de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al Registrul Comerțului.

Termenul de 10 zile curge diferit și pentru alte persoane interesate să conteste încheierea registratorului, respectiv: de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al Registrului Comerțului sau de la data publicării înscrisurilor în Monitorul Oficial al României, acolo unde legea prevede această publicare.

Noile dispoziții fac o distincție și cu privire la instituția la care se depune plângerea, în funcție de calitatea solicitantului.

Dacă solicitantul este persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială plângerea se depune direct la judecătoria în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.

Dacă solicitantul este însă o persoană juridică, plângerea se depune la oficiul Registrul Comerțului, iar acesta din urmă o va comunica tribunalului/ tribunalului specializat în termen trei zile lucrătoare de la data depunerii. În situația în care persoana juridică depune plângerea direct la tribunalul, instanța are obligația, la primul termen de judecată, de a pune în vedere solicitantului ca la următorul termen să facă dovada menționării în registrul comerțului a depunerii plângerii.

Astfel, putem observa că legea reglementează și competența instanțelor de soluționare a plângerii în mod diferențiat ținând cont de calitatea solicitantului, astfel, dacă acesta este o persoană fizică autorizată, întreprindere familială sau individuală, competența este a judecătoriei în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului, iar dacă solicitantul este o persoană juridică, soluționarea plângerii este de competența tribunalului în a cărei rază teritorială se află sediul profesional al solicitantului.

Important este faptul că, plângerea nu este suspensivă de executare, ea fiind soluționată cu citarea părții și a Oficiului Registrului Comerțului competent.

Hotărârea prin care se soluționează plângerea este executorie, și poate fi atacată doar cu apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Conform art. 120 din Legea nr. 265/2022, dacă o persoană fizică sau juridică este prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o mențiune în registrul comerțului va putea solicita instanței competente, conform mențiunilor de mai sus, radierea înregistrării generatoare de prejudicii și dacă este cazul, repunerea în situația anterioară, în tot sau în parte.

În soluționarea acțiunii formulate, instanța va cita Oficiul Registrului Comerțului și profesionistul, iar hotărârea va putea fi atacată numai cu apel, termenul curgând de la pronunțare, pentru părțile prezente și de la comunicare pentru părțile lipsă.

 1. Eliminarea vărsării integrale a aportului la capitalul social al SRL la momentul constituirii

Noua lege prevede vărsarea capitalul social al unei societăți cu răspundere limitată etapizat, respectiv: 30% din valoarea capitalului social subscris în cel mult 3 luni de la data înmatriculării, dar nu mai târziu de data începerii activității efective a companiei, iar restul în termen de 12 luni (cu excepția aportului în natură, care va putea fi vărsat în termen de cel mult 2 ani de la data înmatriculării)

 1. Majorarea termenului de aducere la îndeplinire a hotărârii adunării generale privind majorarea de capital de la 1 an la 18 luni
 2. Extinderea competenței registratorului ONRC și asupra procedurii de fuziune/divizare

Astfel, noile reglementări prevăd faptul că etapa a doua a procedurii de fuziune/divizare nu se va mai desfășura în fața instanței. Din modul de redactare al articolului ce reglementează acest aspect la secțiunea fuziunii transfrontaliere însă am putea considera la prima vedere că acest text de lege se va aplica tuturor fuziunilor/divizărilor, cu toate că punerea în practică a sa poate comporta discuții.

De aceea, având în vedere că legea prevede că vor fi adoptate norme metodologice de punere în aplicare în termen de 60 de zile de la intrarea sa în vigoare, probabil că aceste neclarități vor fi prevăzute în cadrul normelor.

 1. Eliminarea depunerii specimenului de semnătură
 2. Eliminarea unor documente ce anterior erau anexate cererii de înregistrare

Anterior intrării în vigoare a prezentei legii, declarația privind beneficiarii reali și declarația privind îndeplinirea condițiilor legale prevăzute pentru deținerea calității de asociat/acționar și acceptarea expresă a mandatului de administratori erau tratate prin declarații separate.

În prezent, prin noua lege, aceste declarații sunt încorporate în actul constitutiv al societății, fapt pentru care, deși nu sunt reglementate dispoziții exprese în acest sens, apreciem că, este recomandabil societăților, ca la următoarea actualizare a actului constitutiv să se conformeze noilor dispoziții.

O mențiune de precizat este faptul că, prin Ordinul nr. 5.307/C/2022 privind aprobarea formatului-tip de act constitutiv și a altor documente expres prevăzute, se precizează că, inserarea datelor privind beneficiarii reali în actul constitutiv este opțională și poate fi înlocuită cu declarația privind beneficiarul real depusă conform art. 56 alin. 1 din Legea nr. 129/2019.

 1. Reglementarea valabilității rezervării de denumirii o lună de zile în loc de 3 luni cum prevedeau dispozițiile legale anterioare și eliminarea depunerii dovezii rezervării denumirii

Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, atașat cererii de înregistrare se regăsea și dovada rezervării de denumire. Odată cu noile modificări, această cerință este eliminată, verificarea denumirii fiind efectuată de către registratorul însărcinat cu soluționarea dosarului.

De asemenea, durata de valabilitate a rezervării de denumire a fost redusă de la 3 luni la 1 lună.

 1. Eliminarea comunicării încheierii de respingere a cererii de înregistrare ca urmare a solicitării de renunțare la aceasta
 2. Stabilirea unei proceduri prin care ONRC, prin registratorul său, va putea dispune dizolvarea și radierea societății în cazurile expres și limitativ prevăzute, la cererea persoanei interesate sau din oficiu

Cazurile prevăzute în mod expres de lege sunt:

– nu mai sunt îndeplinite condițiile referitoare la sediul social, ca urmare a expirării duratei actului care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social ori transferului dreptului de folosință sau proprietate asupra spațiului cu destinație de sediu social;

– a încetat activitatea societății sau nu a fost reluată activitatea după perioada de inactivitate temporară, anunțată organelor fiscale și înscrisă în registrul comerțului, perioadă care nu poate depăși 3 ani de la data înscrierii în registrul comerțului;

– durata societății a fost stabilită ca determinată, la expirarea duratei menționate în actul constitutiv, dacă procedura de prelungire a duratei societății prevăzută la art. 227 alin. (2) nu este îndeplinită.

Tot noua reglementare prevede că, lista societăților pentru care Oficiul Național al Registrului Comerțului urmează să constate, din oficiu, întrunirea condițiilor pentru dizolvare se afișează în Buletinul electronic al registrului comerțului, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte, și se transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală. La expirarea acestui termen sau, după caz, în termen de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de dizolvare de către orice persoană interesată, registratorul constată, prin încheiere, întrunirea condițiilor pentru dizolvarea societății.

Este eliminat cazul de dizolvare în care orice persoană interesată sau Registrul Comerțului puteau cere instanței dizolvarea pentru lipsa depunerii situațiilor financiare la Ministerul Finanțelor pentru mai mult de 60 zile după expirarea termenului legal de depunere.

Controlul instanței nu este însă definitiv înlăturat, întrucât încheierea pronunțată de registratorul de la Registrul Comerțului nu are caracter executoriu, societatea în cauză precum și Agenția Națională de Administrare Fiscală putând face plângere în termen de 15 zile de la comunicare, iar orice altă persoană interesată, în termen de 15 zile de la data publicării încheierii în Buletinul electronic al registrului comerțului.

Hotărârea pronunțată de instanță în soluționarea plângerii poate fi atacată numai cu apel, în termen de 30 de zile de la comunicare. Apelantul va depune o copie a apelului la oficiul registrului comerțului, pentru menționare în registrul comerțului.

 1. Stabilirea unei noi reguli în cazul decesului asociatului din cadrul unui SRL

În societățile în nume colectiv, societățile cu răspundere limitată, dacă un asociat moare și dacă nu există convenție contrară, societatea trebuie să plătească partea ce se cuvine moștenitorilor, după ultimul bilanț contabil aprobat, în termen de 3 luni de la notificarea decesului asociatului, dacă asociații rămași nu preferă să continue societatea cu moștenitorii care consimt la aceasta.

 1. Noi sancțiuni pentru administratori

Este stabilită sancțiunea cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei (urmată de dizolvarea societății în caz de neconformare în termen de 30 de zile de la constatarea contravenției) pentru neîndeplinirea de către administratori a obligației de ținere a registrelor societății (registrul asociaților/acționarilor, registrul ședințelor adunării generale, registrul ședințelor consiliului de administrație etc).

Obligația de ținere a acestor registre nu este o noutate, însă sancțiunea încălcării acesteia nu era reglementată.

 1. Modificarea actului constitutiv, posibilă și fără votul tuturor asociaților

Pentru procesul decizional al societății, noua reglementare prevede faptul că, hotărârile privind modificarea actului constitutiv vor putea fi luate cu majoritate absolută, în lipsa unor prevederi contrare în actul constitutiv.

Anterior noilor modificări, aceste hotărâri se adoptau cu votul tuturor asociaților, în afară de cazul în care legea sau actul constitutiv prevedea altfel.

 1. Reglementarea Comisiei de analiză și practică unitară a ONRC

În vederea asigurării unei practici unitare a ONRC și a oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale se constituie Comisia de analiză și practică unitară a ONRC, denumită în continuare Comisia, din care fac parte registratori și personal de specialitate juridică.

La nivelul unităților sale teritoriale, Oficiul Național al Registrului Comerțului va avea o comisie specială tocmai pentru a evita implementarea unor soluții diferite pentru aceeași problemă.

Prin noua lege se încearcă o simplificare și o digitalizare în domeniul înregistrării în registrul comerțului, prin eliminarea unor documente sau proceduri, însă cu toate acestea, în practică, modificările vor avea nevoie de timp pentru ca practica de înregistrare în ONRC să fie uniformizată și să fie înțeleasă pe de-a întregul ei.

Avocat Alexandra Man

Programează o întâlnire cu un avocat

Credem că a venit momentul să punem lucrurile în mișcare. Primul pas este completarea formularului de mai jos, mai simplu decât atât nu am reușit să o facem. Încercăm să facem cât mai simplu primul pas către rezolvarea problemelor dvs. juridice.